2019 Yılı Memur, Sözleşmeli Personel ve Kapsam Dışı Personel Koruyucu GiyimMalzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/49818

1-İdarenin

a) Adresi : FUATPASA MAHALLESI AYDINLIK SOKAK 89 43001 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası : 2742319100 - 2742319108

c) Elektronik Posta Adresi : 6grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Ekli birim fiyat teklif cetvelindeki 11 kalem giyim malzemeleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Personel sayısının fazla olması giyim ürünlerinin teslimatlarında oluşacak; ambar giriş çıkış işlemleri, ürün kontrolü, deforme ürün, beden ve drop gibi sorunlar, renk uyumsuzluğu, üretim hatası, ürün iadesi ve değiştirme süreci, personelimizin mağdur edilmemesi için bu kadar çok miktardaki malzemeyi personelin isteğine uygun olarak sıhhatli bir şekilde muayene ve kabul işlemlerini yapma, ürünü teslim alma, iş gücü kaybı hususları göz önüne alındığında bu gibi sıkıntıların yaşanmaması için, Yüklenici tarafından; sözleşme imzalandıktan sonra İdarece verilecek isim listelerindeki her bir personel adına Elektronik Giyim Kartı düzenlenecektir. Bu Elektronik giyim kartı her bir personelimizin kendisine ayni olarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde, Personel Servisinin vereceği isim listelerine göre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 12 ay süre ile geçerli olacak kart veya kuponları düzenleyerek, Bölge Müdürlüğümüze teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 6.Bölge Müdürlüğü; Fuatpaşa Mahallesi , Aydınlık Sokak No:89 / KÜTAHYA işyeri adresindeki toplantı salonu

b) Tarihi ve saati : 18.02.2019 - 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

  İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğuna dair belge veya belgeler

  4.3.2.

  4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

  -İsteklilerin; Müdürlüğümüzün faaliyet gösterdiği ve çalışma alanı içerisinde bulunan Kütahya, Eskişehir İli, Bilecik ili Bozüyük ilçesi sınırları içerisinde ayrı ayrı en az birer adet alım konusu giyim malzemesinin satışının yapıldığı mağazası veya şubesi bulunması gerekmektedir.

  Bay ve Bayan olmak üzere ayrı ayrı en az bir adet Türk Patent Enstitüsü’nce kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine göre 35. sınıfı kapsayan"Marka Tescil Belgesi" olması

  Bu belgeleri teklifi ile birlikte sunması zorunludur. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir. İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

  -İsteklilerin mağazasında veya şubelerinde bir arada veya ayrı ayrı olmak üzere, bay-bayan ürünlerinin satılması zorunlu olup, ayni giyim kartları hem bay hemde bayan giyim ürünlerinin tümünde geçerli olacaktır.

  -Elektronik Giyim kartı, Yüklenici firmanın tüm mağazalarında bütün giyim markalarında, sezon ve sezon sonu tüm indirim (nakit indirimler dahil) kampanyalarında, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 12 ay süreyle geçerli olacaktır.

  -Bu koşulları sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fuatpaşa Mahallesi, Aydınlık Sokak No:89 KÜTAHYA İşyeri adresi satınalma servisi adresinden satın alınabilir.

  İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 70 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat bankası KÜTAHYA Şubesi IBAN TR41 0001 0001 7937 7120 4460 43 No'lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 6.Bölge Müdürlüğü; Fuatpaşa Mahallesi , Aydınlık Sokak No:89 / KÜTAHYA işyeri adresindeki muhaberat servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.