KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTELİF MAHALLELERDE İDARE MALI MALZEME İLE YAĞMUR SUYU HATTI YAPILMASI,KANALİZASYON HATTI YAPILMASI VE MUAYENE BACASI YAPILMASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/302261
1-İdarenin
a) Adı : KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : GAYBİEFENDİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:83 KÜTAHYA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT İHALE SERVİSİ 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası : 2742236641 - 2742236651
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : MUHTELİF MAHALLELERDE İDARE MALI MALZEME İLE YAĞMUR SUYU HATTI YAPILMASI,KANALİZASYON HATTI YAPILMASI VE MUAYENE BACASI YAPILMASI YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : Mahal listesinde yer alan 5 mahallede Ø 600'lük , Ø 800'lük ve Ø 1000'lik bağlantı hatları ile muayene bacası yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KÜTAHYA/MERKEZ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (beş yüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:17.07.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT İHALE SERVİSİ KÜTAHYA BELE DİYESİ YENİ HİZMET BİNASI GAYBİEFENDİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO: 83 KÜTAHYA/MERKEZ
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Sıra No Tanımı Adet Özellikleri Açıklama
1 Lastik 1 Min. 180 bg 1 Adet Kendi Malı
Tekerlekli Ekskavatör
2 Kamyon 3 2015 Model Üstü 3 Adet Kendi Malı
3 Beko-Loder 2 Min. 100 bg 2 Adet Kendi Malı
(2015 Model Üstü)
4 Yükleyici 1 Min. 200 Hp 1 Adet Kendi Malı
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere dair tebliğde yer alan A IV (ALTYAPI): İÇME - KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ veya A XVIII (ALTYAPI) : SAHA İŞLERİ Benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı
İdare Malı ile Muayene Bacası Kazı-Dolgu-Montajının 80% 100% 4
yapılması ( İdare malı:Tabanlık-Gövde-Konik-Yükseltme
Bilezik ve Kompoizt-Sfero Döküm Kapak Mlz )
(0-3 mt arası (Temel Dolgusu Kırmataş ile)
İdare Malı Malzeme İle Ø300 mm Anma Çaplı HDPE esaslı 80% 100% 10
(Korige) Boru ile Yağmur Suyu Hattı Döşenmesi.
(0-3mt -Hendek Dolgusu 0-30 mm Kırmataş ile)
İdare Malı Malzeme İleØ400 mm Anma Çaplı HDPE esaslı 80% 100% 6
(Korige) Boru ile Yağmur Suyu Hattı Döşenmesi.
(0-3mt -Hendek Dolgusu 0-30 mm Kırmataş ile)
İdare Malı Malzeme İleØ500 mm Anma Çaplı HDPE esaslı 80% 100% 1
(Korige) Boru ile Yağmur Suyu Hattı Döşenmesi.
(0-3 mt -Hendek Dolgusu 0-30 mm Kırmataş ile)
İdare Malı Malzeme İleØ600 mm Anma Çaplı HDPE esaslı 80% 100% 13
(Korige) Boru ile Yağmur Suyu Hattı Döşenmesi.
(0-3mt -Hendek Dolgusu 0-30 mm Kırmataş ile)
İdare Malı Malzeme İleØ800 mm Anma Çaplı HDPE esaslı 80% 100% 8
(Korige) Boru ile Yağmur Suyu Hattı Döşenmesi.
(0-3mt -Hendek Dolgusu 0-30 mm Kırmataş ile)
İdare Malı Malzeme İleØ800 mm Anma Çaplı HDPE esaslı 80% 100% 2
(Korige) Boru ile Yağmur Suyu Hattı Döşenmesi.
(0-4mt -Hendek Dolgusu 0-30 mm Kırmataş ile)
DEVAMI SAYFA 6’DA
İdare Malı Malzeme İleØ1000 mm Anma Çaplı HDPE esaslı
(Korige) Boru ile Yağmur Suyu Hattı Döşenmesi. (0-4mt -Hendek Dolgusu 0-30 mm Kırmataş ile) 80% 100% 6
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 03.07.2020