KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN:
Aşağıda tapu bilgileri, yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı, özel geçici teminatı, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazların şartnamesinde belirtilen esaslara yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında yıkım işi ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
Yıkım ihalesi Kütahya İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda 17/09/2020 tarihi saat 14:00 ‘da yapılacaktır.
Muhammen Bedel Geçici Teminat Özel Geçici Teminat Şartname Bedeli
270.000,00 TL+KDV 27.000,00 TL 27.000,00 TL 250,00 TL
YIKILACAK BİNALAR
İlçe Okul Adı Ada/Parsel Yıkılacak Bina Bina Tipi Yaklaşık No İnş. Aln. m2
1 Merkez Alayunt İlk ve Ortaokulu 3308/3-4-5 Okul Binası Yığma 935,24
2 Merkez Bahattin Çini Özel Eğitim 3944/5 A-B Blok Betonarme 680,73
İş Eğitim M. (A - B Blok)
3 Merkez Cumhuriyet İlkokulu 638/19 Okul Binası Yığma 1849,25
4 Merkez Çamlıca İlkokulu ve 3689/14 Okul Binası Yığma 864,8
Ortaokulu
5 Merkez Dumlupınar Ortaokulu 1362/6 Okul Binası Yığma+Betonarme 1892,41
6 Merkez Fuat Paşa Ortaokulu 1657/265 Okul Binası Yığma 1819,36
7 Merkez İhsaniye İlk ve Ortaokulu 130/2 Okul Binası Betonarme 747,73
8 Merkez Lala Hüseyin Paşa 394/22 Okul Binası Yığma 816,53
İlkokulu (A Blok)
9 Merkez Milli Egemenlik Ortaokulu 402/5 Okul Binası Yığma 1125,07
10 Merkez Nene Hatun Anaokulu 1937/43 Okul Binası Betonarme 2526,28
11 Merkez Seyitömer Çok Programlı 160/22 Pansiyon Binası Yığma 1342,16
And. Lis. (Pansiyon Binası)
12 Merkez Şair Şeyhi İlkokulu 453/1 A-B-C Blok Yığma+Betonarme 1785,88
(3 Blok A-B-C Blok)
13 Merkez Ümran Aygen İlkokulu 141/1 Okul Binası Betonarme 2702,64
14 Merkez Yunusemre İlkokulu 1777/49 Okul Binası Yığma 1951,18
15 Merkez Abdurrahman Paşa İlkokulu 2907/1 A-B Blok Yığma+Betonarme 2.664
(Her iki blok A-B Blok)
16 Merkez Kütahya MTAL (Teknik Lise 46/97 A-C-E-F-P-S
ve EML Atölye Binaları Bloklar Betonarme 15.962
A-C-E-F-P-S Blokları)
17 Altıntaş Halk Eğitim Merkezi 186/1 Okul Binası Betonarme 1.765
(Eski İmam Hatip Lisesi)
18 Altıntaş İstiklal İlkokulu 2/1 Okul Binası Yığma 2.344
19 Aslanapa Halk Eğitim Merkezi 168/26 Halk Eğitim Binası Betonarme 644
(Eski Çok Programlı Lisesi)
20 Emet Emet AİHL Emine Sümeral 482/2 Pansiyon Binası Betonarme 2.527
Pansiyon Binası
21 Gediz Yunus Emre Mes. ve Tek. 21/265 A Blok Spor Salonu Betonarme 6.050
And Lis. (A Blok Spor Salonu. B ve C Blok Eğitim
B ve C Blok Eğitim Binası) Binası
22 Simav Gökçeler İlkokulu -/405 Okul Binası Yığma 272
23 Simav Yeşilköy İlkokulu (A Blok) -/3273 A Blok Yığma+ 908
Betonarme
24 Simav Dağardı İlkokulu 143/112 Okul Binası Betonarme 1.367
25 Simav Darıcı İlkokulu 122/2 Okul Binası Betonarme 865
26 Simav Cumhuriyet ÇPAL Pansiyon -/6929 Pansiyon Binası Yığma 403
(eski Bina)
27 Tavşanlı Balıköy And. Lisesi 273/1 Pansiyon Binası Yığma 403,22
(Pansiyon Binası)
28 Tavşanlı Balıköy And.Lisesi 251/3 Okul Binası Betonarme 1140,19
(Okul Binası)
29 Tavşanlı Hayme Ana M.T.A.L. 2167/1 Okul Binası Yığma 1272,66
(Eski Çukurköy İlkokulu)
İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Genel Belgeler (Tüm katılımcılarca temin edilecek)
1- Geçici teminat bedellerinin mektubu veya dekontu.
a) Geçici teminat bedelleri Banka Teminat Mektubu olarak verilecek ise; Maliye Bakanlığınca belirlenmiş bankalardan alınacak Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu olacaktır.
b) Geçici teminat bedeli nakit olarak yatırılacak ise; Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Kütahya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu hesabına veya T.C. Halk Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 iban nolu hesabına yatırılacaktır).
2- Şartname bedeli yatırıldığında dair banka dekontu ile her sayfası imzalanmış şartname. İdaremizin ilgili müdürlüklerinden alınacaktır. (banka hesabı olarak 1/b’ de yer alan banka hesapları kullanılacaktır.)
3- Yıkıma konu olan taşınmazların görülüp incelendiğine dair belge/dilekçe.
4- En az 270.000,00 TL’lik Yıkım İşi İş Bitirme/İş Deneyim belgesi
Özel Belgeler (Katılım şekline göre temin edilecek)
1 - Gerçek Kişiler ;
a) Kanuni İkametgah belgesi,
b) Tebligat adresi (Türkiye) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
d) Vekaleten katılıyor ise noterlikçe düzenlenmiş vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,
2- İsteklinin bir Tüzel Kişilik olması halinde;
a) Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin tebligat adres beyanını gösterir belge ile başvurmaları gerekmektedir,
3- Ortaklık Olması Halinde ;
a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını ibraz etmesi.
4- Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5- İstekliler, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 17/09/2020 Perşembe günü saat 12:30’ a kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
6-Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir ve ücretinin ödendiğine dair dekontun teslimi ile alınabilir.
7-Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN- ILN01214795