GİYİM KUŞAM

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE,

ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Giyim Kuşam alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/143834

1-İdarenin

a) Adresi

:

Fatih Mah.Fevzi Çakmak Cad.DSİ Karşısı 43030 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2743332453 - 2742250084

c) Elektronik Posta Adresi

:

kutahya@ailevecalisma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Giyim Kuşam Alımı (11 Kalem Özel Bakım Merkezlerinde kalan Engelliler ile

18 Kalem Huzurevi YBRM Md. kalan Yaşlılar İçin)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü-Fatih Mah.Fevzi Çakmak

Cad. No:1/A DSİ Karşısı KÜTAHYA / Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon

Merkezi Müdürlüğü-Hamidiye Mahallesi Sazak Mevkii KÜTAHYA

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 30 iş günü içerisinde malın teslimi

gerekmektedir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Fatih

Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati

:

25.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen

belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye

katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya

imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin

ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale

konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve

bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter

belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve

bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter

belirtilmemiştir.


5.Ekonomik

açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye

sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale

dokümanının görülmesi:

7.1. İhale

dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye

teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler,

ihale tarih ve saatine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Kütahya İl Müdürlüğü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. DSİ Karşısı

KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler

tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal

kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.


10. İstekliler

teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen

tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz

yirmi) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum

olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Bu

ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde

öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde

bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının

karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal

Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Huzurevi Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan

Yardımcılıkları