Kütahya merkezli düşünce kuruluşu Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi (GRTC) İzmir’de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen “Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik” projesinde Türk Siyasal Kültür havzalarının ele alındığı çalıştay düzenledi. 
İzmir Balçova Termal tesislerinde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan GRTC Başkanı Mustafa Önsay, Osmanlı son döneminde Avrupa ile yüzleşme süreciyle birlikte farklı sosyo-politik ve kültürel kimliklerin ortaya çıktığını belirterek, ”Siyasi ve kültürel yenilgiler, Müslümanları ve onların hamileri olarak Müslüman Türkleri, tarihte ilk defa, kendisinden üstün olarak gördüğü Batı uygarlığının tehdidine karşı bu uygarlıkla bir araya gelmeye yöneltmiştir. Modernleşme olarak adlandırılan bu yöneliş, zorunlu olarak bir tür Batılılaşmaya evrilmiş ve Batı’da ortaya çıkan cereyanlarla İslam dünyasının da yüzleşmesini intaç etmiştir. Bu bağlamda, Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik furyasına karşı durmak için ‘ittihad-ı anasır’ fikri üzerinden Osmanlıcılık, modern değerlerin tehdidine karşı İslamcılık, Türk unsurunun yok olma tehdidine karşılık Türkçülük, geleneğimiz ve milli-manevi değerlerimizden dolayı geri kaldığımızı düşünen ve meşruiyetini sadece Batıyla güçlü temasından alan Batıcılık akımları kurtarıcı bir kimlik önerisi olarak ortaya çıkmıştır” dedi. 

“ÇALIŞTAYDA TÜRK SİYASAL KÜLTÜR HAVZALARINI İNCELİYORUZ” 

Çalıştayda Türk Siyasal Kültür havzalarını incelediklerini, ayrıca Rus, İran, Çin, Hindistan, Arap, Balkan ve Anadolu havzalarını da tek tek inceleyeceklerini ifade eden Önsay,” Geldiğimiz noktada yeni Türkiye’nin yapısı, siyasi ve kültürel yönelişleri ise tüm bu tarihsel ve kuramsal arka planı dikkate alarak Müslüman Türk kimliğini yeniden tahlil, tenkit ve inşa etmeyi gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) tarafından Türkiye’nin tarihsel derinliğini, çağdaş dönemle irtibatlı olarak ele alan dört adet çalıştay düzenlenmektedir. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen projemiz 4 başlığı ile Türkiye’de bilhassa son zamanlarda gündeme gelen “yerlilik”, “millilik” “Anadolu irfanı” gibi ifade ve tamlamaların tüm tarihsel müktesabatımız ve çağdaş dünyaya hâkim olan bilimsel, kültürel ve siyasî değerler ve yapılar dikkate alınarak tahlili, tenkidi ve yeniden inşasına uzanan bir ekip çalışmasına evrilecektir” ifadelerine yer verdi.