3 Kısım 79 Kalem yangından korunma,Kalorifer tesisat ve sarf malzemesi alımı 4734 sayılı kamu ihale kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası :2019/270195

1-İdarenin

a) Adresi :HAVA ER EGITIM TUGAY KOMUTANLIGI ALAYUNT YOLU 1.KM 43100 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası :2742716058 - 2742236173

c) Elektronik Posta Adresi :ihalekombskkutahya@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/internet adresi

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :3 Kısım 79 Kalem yangından korunma,Kalorifer tesisat ve sarf malzemesi alımı.Arıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)teslim yeri :Saray mahallesi hükümet caddesi kızılay sokak no:28/1 merkez komutanlığı yanı Merkez/ KÜTAHYA

c)Teslim tarihi :Sözleşmenin Yürürlüğü girdiği gün aynı zamanda işe başlama talimatı tebliği olarak kabul edilecektir.Yüklenici için ayrıca bir işe başlama talimatı verilemyeceğini peşinen kabul edecek ve sözleşmeninin sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip teslim tarihine uygun olarak mal teslimatına/işe başlayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Saray Mahallesi Hükümet Caddesi Kızılay Sokak No:28/1 Merkez Komutanlığı yanı Merkez/KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati :25.07.2019-14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir.:

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Saray Mahallesi Hükümet Caddesi Kızılay Sokak No:28/1 Merkez Komutanlığı yanı merkez /KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem -kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir .İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarıile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

  Bu ihalede, kısmi teklif verielbilir

 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 16.07.2019