1- Mülkiyeti idaremize ait, aşağıda yeri, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, şartname bedeli, ihale tarihi ve saati ile diğer bilgileri yazılı taşınmazların şartnamelerinde belirtilen esaslara göre kiraya verilmesi işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usülü ile edilecektir.
2- İhale 09/05/2019 Perşembe günü saat 14:00’dan itibaren İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.İLİ
İLÇESİ
YERİ
CİNSİ
KİRALAMA
SÜRESİ
MUHAMMEN
BEDELİ
(AYLIK)
GEÇİCİ
TEMİNATI
ŞARTNAME BEDELİ
İHALE GÜN VE SAATİ
Kütahya
Altıntaş
Zafertepe
Çalköy
Akaryakıt
Satış
istasyonu
5 Yıl
5.000,00 TL+KDV
10.000,00 TL
100,00 TL
09/05/2019
14:00
Kütahya
Merkez
Özel İdare
Hizmet Binası Bodrum Katında ve 1. Katında
Bulunan Çay Ocakları
Çay
Ocakları
(2 Adet)
3 Yıl
480,00 TL+KDV
3.000,00 TL
100,00 TL
09/05/2019
14:103- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler,
A) Geçici teminatı ve şartname bedelini yatırmış olmak
1- Geçici teminat bedeli Banka Teminat Mektubu olarak verilecek ise, Maliye Bakanlığınca belirlenmiş bankalardan alınacak Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu olacaktır.
2- Geçici teminat bedeli nakit olarak yatırılacak ise, Geçici teminat bedelinin ve şartname bedelinin (şartname bedeli nakit olarak ve ayrı makbuz alınarak yatırılacaktır) yatırıldığına dair mekbuzlar (Kütahya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu hesabına veya T.C. Halk Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 iban nolu hesabına yatırılacaktır.)
B) Gerçek Kişiler;
a) Kanuni İkametgah belgesi
b) Tebligat adresi (Türkiye) ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi
c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi
d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartnama bedeli makbuzu
e) Vekaleten katılıyor ise noterlikçe düzenlenmiş vekaletname ve vekile ait imza sirküleri
f) Her sayfası imzalanmış şartname
g) Yer görme belgesi
C) İsteklinin bir Tüzel Kişilik olması halinde;
a) Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapılacağı yıl içerinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin tebligat adres beyanını gösterir belge ile başvurmaları gerekmektedir.
b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu
c) Her sayfası imzalanmış şartname
d) Yer görme belgesi
D) Ortaklık Olması Halinde
a) Ticari ortaklarda ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını ibraz etmesi
b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu
c) Her sayfası imzalanmış şartname
d) Yer görme belgesi
E) İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Olması halinde;
a) Dernek, federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,
b) Dernek, federasyon, konfederasyon veya Vakıf genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararını Noterden tasdikli suretini ibrazı
c) Yetki belgesi
d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu
e) Her sayfası imzalanmış şartname
f) Yer görme belgesi
4- Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir
5- İstekliler istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü olan 09/05/2019 Perşembe günü ihale saatine kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
6- Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
7- İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları veya ücretini yatırmaları zorunludur.
8- Telgrafla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
KÜTAHYA MEDYA GAZETESİ -03.05.2019 - İTB:4221