1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen işyeri ve arsaların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.İhale Tarihi / Günü / Saati
  :
  19.Mart.20019 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
  İhale günü satılmayan İŞYERİNİN; Belediyelerin Arsa, Konut ve işyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15. maddesinin “d” bendi “konut ve işyerleri açık artırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri, Encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Satışa sunulan konut ve işeyerine alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümen’i yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan konut ve işyerlerinin fiyatları , her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenir.” gereğince 31.12.2019 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesi gerçekleştirilecektir.
  İhale günü ARSALARA talipli çıkamaması durumda, kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.
  İhalenin Yapılacağı Yer
  :
  YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU KAT:2 ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI : 2.2. Peşin Ödemelerde
  :
  İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
  2.2. Vadeli Ödemelerde
  :
  İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.
  Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, indirim uygulanacaktır. 3- K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR, İMAR DURUMU VS. HK. :3.1.
  Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.
  3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği tüm taşınmaz satışları KDV’den muaftır.
  3.2.
  Mevkii : Kütahya Eskişehir Yolu Üzeri ve cezaevi Arkası
  İmar Durumu :
  Küçük Sanayi Sitesi Alanı h=8 metre (2 kat) Simgesel İmaj Yapılar için h= serbest (Listede 1,2,3 sıra nolu)
  Kentsel Çalışma Sahası Tesisleri h=8 metre (kat) (Listede 4 sıra nolu)4- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :
  4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı
  4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin veklatenamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)
  4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı
  4.5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etmeye yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü
  4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı
  4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya geçici Teminat mektubu (süresiz),
  İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır. S.N.
  Cinsi
  Mahalle
  Ada
  Parsel
  Yüzölçümü
  m2
  Kat -
  Bağ. Bölüm
  Muhammen Bedel
  Geçici
  Teminat
  İhale Saati
  1
  Arsa
  Çalca
  4438
  1
  3.445,61
  1.550.524,50 TL
  46.516,00 TL
  14.00
  2
  Arsa
  Çalca
  4438
  14
  2.621,00
  1.205.660,00 TL
  36.170,00 TL
  14:03
  3
  Arsa
  Çalca
  4438
  15
  2.584,22
  1.356.715,50 TL
  40.702,00 TL
  14.06
  4
  Arsa
  Y.Beyazıt
  2875
  3
  671,38
  470.000,00 TL
  14.100,00 TL
  14:09
  5
  İşyeri
  Çalca
  2530
  1.483,52
  Zemin-6
  1.400.000,00 TL
  42.000,00 TL
  14.12Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Yeni Belediye Hizmet Binası 2. Kat) müracaatları ilan olunur.
  KÜTAHYA MEDYA GAZETESİ - 14.03.2019 - İTB:….