Sayı : 2019/238 Esas
Konu : ilan
MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM KÜTAHYA İL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Kütahya Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/06/2009 tarih ve 2008/2320 E.-2009/1171 K. sayılı ilamı ile Kütahya Merkez Mecidiye Mah. 25 ada 69 nolu parsel sayılı taşınmazın 80/624 hisse sahibi maliki soyadı ve diğer kimlik bilgileri belli olmayan Nazife; Fatma kızı (Çaprazzade torunu) hakkında Kütahya İl Defterdarı Kayyum olarak atandığından 4721 sayılı Medeni Kanunun 588. Maddesinde belirtilen 10 yıllık sürenin dolması nedeniyle adı geçen hakkında hazine tarafından gaiplik verilmesi istenmiş, MK 588 maddesinin atıfta bulunduğu 33/2 fıkrası gereğince bir (1) er ay arayla iki (2) kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup;
Bir (1) er ay ara ile yapılacak iki (2) ilandan ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazın malikinin gaipliğine ve mirasın devlete geçeceği İLAN olunur.
TAPU MALİKLERİ
Kütahya Merkez Mecidiye Mah. 25 ada 69 nolu parsel sayılı taşınmazın 80/624 hisse sahibi maliki Nazife; Fatma kızı (Çaprazzade torunu)