1) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre kendi enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkımı, temelinin tamamen sökümü, çevresindeki tüm asfalt tabakasının kaldırılması ve molozunun temizlenmesi ile idaremizce verilecek olan çakılın serilerek doldurulması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.İhale Tarihi / Günü / Saati : 25 Haziran 2020 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerdeİhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2S.No Taşınmaz Bilgileri Muhammen Geçici Teminat Ek Özel İhale Bedel (TL) Teminat Saati (KDV Hariç) (TL) (TL)1 Alipaşa Mahallesi 634 ada 149 parsel Abdurrahman Karaa Bulvarı üzerinde bulunan Kütahya Belediyesi Eski Kültür 150.000,00 4.500,00 50.000,00 14.00 Sarayı (Yaklaşık 1.633,44 m2 taban alanına sahip, Bodrum, Zemin, 1.Kat, 2.Kat, 3.Kat ve Çatı Katı) 2 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’nci maddesine göre Bakanlar Kurulunun 17.03.2013 tarihli ve 2013/4678 sayılı kararı ile riskli alan ilan edilen ilimiz Vefa ve Cumhuriyet (Yıldırım Beyazıt) 20.000,00 600,00 20.000,00 14.10 Mahallelerinde bulunan ve Belediyemiz adına tescil işlemleri tamamlanan 25 adet 1 katlı, 56 adet 2 katlı, 34 adet 3 katlı, 6 adet 4 katlı olmak üzere toplam 121 adet taşınmaz

2) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:a) Nüfus cüzdanı sureti ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek Kişiler)b) Kanuni İkametgah adresi ile Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi

1-)Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2-)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3-)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c)’ deki esaslara göre temin edecekleri belge,d) İmza Sirkülerini Vermesi

1-)Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.

2-)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri. 3-)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a),(b) ve (c) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenden noter tasdikli imza beyannamesi.f) Tabloda yazılı olan muhammen başlangıç bedelinin %3’ ü tutarındaki geçici teminatını yatırdığına dair belge.g) Tabloda yazılı olan (teminat mektubu olması durumunda en az 1 yıl geçerlilik süresi taşıyacak olan) Ek Özel Teminatın yatırıldığına ve/veya verildiğine dair belge.h) Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. (Şartname Bedeli 500,00.-TL)İstenen bütün belgeler asıl veya “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresi taşıyacaktır.  İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü saat 12.30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 15.06.2020