Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre -3- yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereği "Açık Teklif Usulü" ile ihaleye konulmuşturİhale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.
Kira Ödemeleri ATM yerleri ve 14 Numaralı Taşınmaz (Eski Hal Tesisleri Tescilli Bina) için yıllık olarak sözleşme tarihinden sonra bir ay içerisinde. diğer taşınmazlar için üçer aylık dönemler halinde 3 aylık dönemin başlangıcındaki (15 Ocak. 15 Nisan, 15 Temmuz, 15 Ekim) ayın 15'inci gününe kadar ödenecektir.
İhale Tarihi / Günü / Saati : 03 Mart 2020 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat: 2
A.T.M. YERLERİ
S. N. ATM No Yıllık Geçici Özel İhale
Muhammen Teminat Geçici Saati
Bedel (TL) Teminat
(KDV Muaf) (TL)
(TL)
1 Alipaşa Mahallesi 48 ada. 4 parsel yan kısmı ATM
Cihazı Yeri No:1
(Belediye Eski Hizmet Binası Yan Kısmı) 40.000.00 3 600.00 10.000.00 14:00
2 Alipaşa Mahallesi 48 ada. 4 parsel yan kısmı ATM
Cihazı Yeri No:2
(Belediye Eski Hizmet Binası Yan Kısmı) 40.000.00 3.600.00 10.000.00 14:03
3 Alipaşa Mahallesi 48 ada, 4 parsel yan kısmı ATM
Cihazı Yeri No:3
(Belediye Eski Hizmet Binası Yan Kısmı) 40.000.00 3.600.00 10.000.00 14:06
MUHTELİF TAŞINMAZLAR
S. N. Taşınmaz Mevkii Aylık Geçici özel İhale
Muhammen Teminat Geçici Saati
Bedel (TL) Teminat
(KDV Hariç) (TL)
(TL)
4 Gaybiefendi Mahallesi 1739 ada. 53 parsel
üzennde bulunan Belediye Ana Hizmet
Binası Zemin Kat (-504.64 m²) 23.875.00 25.785.00 30.000.00 14:09
5 Alipaşa Mahallesi 48 ada. 4 parsel 1'inci Kat
(1-2-3-4-5-6 Bağımsız Bölüm) (-307.10 m²) 7 000.00 7.560.00 10.000.00 14:12
6 Alipaşa Mahallesi 48 ada. 4 parsel 2'inci Kat
(7-8-9-10-11-12-13-14 Bağ Böl ) (-422.29 m²) 6.750,00 7290.00 9.500.00 14:15
7 Alipaşa Mahallesi 48 ada. 4 parsel 3'üncû Kat
(15-16-17-18-19-20-21-22 Bağ. Böl) (-422.29 m²) 6.500.00 7.020.00 9.250.00 14:18
8 Alipaşa Mahallesi 48 ada. 4 parsel 4'üncü Kat
(23-24-25-26-27-28-29-30 Baâ Böl) (-422.29 m²) 6.250.00 6.750.00 9.000.00 14:21
9 Alipaşa Mahallesi 48 ada. 4 parsel 5'inci Kat
(31-32-33-34-35-36-37-38 Baâ Böl.) (-464.56 m²) 6.000.00 6.480.00 8.750.00 14.24
10 Alipaşa Mahallesi 48 ada. 4 parsel 6'ıncı Kat
(39-40-41-42-43-44-45-46 Bağ. Bfll.) (-450.96 m²) 5.750.00 6.210.00 8.500.00 14:27
11 Alipaşa Mahallesi 48 ada. 4 parsel 7’incı Kat
(47-48-49-50-51-52-53-54 Bağ. Böl.) (-408.06 m²) 5.500.00 5.940.00 8.250.00 14:30
12 Alipaşa Mahallesi 48 ada, 4 parsel 8'inci Kat
(55-56-57-58-59 Bağ. Böl.) (-426,28 m²) 5.500,00 5.940,00 8.000,00 14:33
13 Ilıca Kaplıcaları Aslanlı Hamamı (Eski Hamamlar) 5.000,00 5.400.00 60.000,00 14:36
14 İstiklal Mah. L H. P. Cad. Eski Hal Tesisleri Alanı
Tescilli Bina 10.515,00 11 360.00 126.180,00 14:39İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):
Gerçek kişiler için;
a) Nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi. SMS için cep telefonu numarası,
c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
d) İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
e) Kütahya Belediyesi Malı Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
f) Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekaletnameleri
Tüzel kişiler için;
a) Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,
c) İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
d) Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
f) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı.
g) İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu atlı.
h) Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı
> İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü saat 12:30'a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi'ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.