T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/199 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya MerkezYenice köyü
ADA NO : 140
PARSEL NO : 1820
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 401,68
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ İHSAN OTURAK
KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 2104,80 TL.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Davacı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü vekili tarafından yukarıda esas nosu yazılı dava dosyasında malik sütununda ismi yazılı kişi hakkında açılan KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ DAVASININ verilen ara kararı gereğince; YUKARIDA KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLA İLGİLİBİLGİLERSUNULMUŞOLUP;
1) 2942 sk. 14.m.gereğince mahkememizce yapılacak tebligat gününden itibaren 30 gün içinde KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNE ve Karayolları 14. Bölge MüdürlüğüneHUSUMET YÖNELTİLEREK idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açmaları,
2) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü adına tescil edileceği,
3) Mahkemece tespit edilenkamulaştırmabedelinin hak sahibi adına TC VakıfbankKütahya Şubesine yatırılacağı,
4) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmelerigerektiği,
5)Duruşma gününün 05/11/2020 günü saat 11.20 den itibaren yapılacağı, aksi takdirde duruşma ve kamulaştırma işlemlerinin yokluklarında yürütüleceği 2942 sk. değişik 10.m. gereğince
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN-ILN01230189