137 PERSONEL İÇİN 4 KALEM KORUYUCU

GİYİM MALZEMESİ

KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

137 personel için 4 kalem koruyucu giyim malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/425909

1-İdarenin

a) Adresi : Gaybi Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No: 93 43030 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası : 2742236075 - 2742236079

c) Elektronik Posta Adresi : kutahya@csb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 137 personel için 4 Kalem Koruyucu Giyim Malzemesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yüklenici Firmanın veya yüklenicinin anlaşmalı olduğu firmanın mağazaları

c) Teslim tarihi : Koruyucu Giyim Malzemelerinin tamamı, sözleşmenin imzalandığı tarih olan işe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir. Koruyucu Giyim Malzemelerinin tamamı en çok 3 (üç) partide teslim edilecektir. Ancak, idare ihtiyaç görürse teslimat partisi adedini arttırabilir. Teslimatla ilgili diğer hususlar Teknik Şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiştir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü -Toplantı Salonu (Misafirhane) - Gaybi Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No: 93 Merkez / KÜTAHYA

b) Tarihi ve saati : 23.09.2019 - 14:30

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  İl Müdürlüğümüz personellerinin Kütahya il sınırları içerisinde çalışması sebebiyle, İsteklilerin ve isteklilerin anlaşmalı üye işyerlerinin ; Kütahya Merkez ve ilçelerinde veya komsu illerde giyim mağazasının bulunması gerekmektedir.(Ayrıntılı Açıklama Teknik Şartname Ek-3 "Koruyucu Giyim Malzemesi Bilgi Formunda" Belirtilmiştir.)

  İstekli firma, kendisinin ve anlaşmalı olduğu üye işyerinin/işyerlerinin Kütahya merkez ve ilçelerindeki veya komsu illerdeki mağazalarının İş yeri açma ve çalışma ruhsatını ihalede teklifi ile birlikte sunacaktır.

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  İstekli, teknik şartname ekindeki “EK-3: Koruyucu Giyim Malzemesi Bilgi Formu” nu doldurarak teklif zarfında teklifi ile birlikte verecektir. Bu form, yetkili kişi/kişilerce ad soyad/unvan yazılarak imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 2. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 4. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - Evrak Kayıt Bürosu (1. Kat) - Gaybi Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No: 93 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 5. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  İhale dokümanlarında yer alan Teknik şartname EK-3 KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ BİLGİ FORMU tablosu eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalı bir şekilde ve teklif ile birlikte sunulacaktır. Tabloda yer alandan daha fazla Tescilli Marka Mağaza Zinciri veya Üye İşyeri Anlaşmalı Mağaza sunulması durumunda ilave sütunlar düzenlenebilir. Aynı doğrultuda tabloda yer alandan fazla şube veya üye işyerlerinin sunulması durumunda ilave satırlar düzenlenebilir.

  MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 13.09.2019