1. Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45., 51/a ve 51/g maddelerine göre Açık Teklif Usulü ve Pazarlık Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğündeki Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak Komisyon tarafından satış, kiralama ve irtifak hakkı ihaleleri yapılacaktır.
  2.İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu (Özel Hukuk Tüzel kişilerinin ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi yine gerçek kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin de temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ) ihale saatine kadar Komisyona vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  3.Taşınır malların satışında ihale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler tahsil edilecektir.
  4.Hazine taşınmazları üzerinde projeye dayalı organize hayvancılık faaliyeti kapsamında kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi için; yapılacak yatırımın küçükbaş hayvancılıkta bin adet, büyükbaş hayvancılıkta ikiyüz adet, kanatlı hayvancılıkta; yumurta tavukçuluğunda seksenbin, etlik piliç yetiştiriciliğinde ise yirmibeşbin adet hayvan kapasitesinden az olmaması ve proje bütünlüğü içerisinde, entegre tesislerin kurulacağı alan ile bitişik ve bütünlük sağlayan alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliği de yapılacak ise, verilecek arazi miktarının küçükbaş hayvan başına yediyüz metrekare, büyükbaş hayvan başına üçbinbeşyüz metrekare, kanatlı hayvan başına ek tesisler dahil yumurta tavukçuluğunda 0,2 metrekare, et tavukçuluğunda ise 0,1 metrekareden fazla olmaması gerekir.
  5.Yivsiz Av Tüfeklerinin ihalesine katılabilmek için yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Tüfek Satınalma Belgesi veya Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesinin bulunması zorunludur.
  6.İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
  7.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  8.Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN Sıra No 1 43010110798 43010119959 43010119961 43010120401 43010111303 Seydi Köyü Seydi Köyü Söğüt Köyü Köy içi Köy içi I24D23B1D I24D23B1D 101 101 1109 1111 2.273,11 1.086,45 Sobran Köyü Sobran Köyü I24-d-08-c-3 103 130 15.317,84 Tam Tam Tam Arsa Arsa Arsa İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız Ham Toprak İmarsız 77.500,00 34.100,00 16.300,00 8.350,00 1.670,00 3.260,00 6.820,00 15.500,00 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Taşınmaz No Mahalle /Köy Mevki/cd/sk Pafta NO Ada No Parsel No Y ü z ö l ç ü m ü (m2) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedel Geçici Teminat Tarihi Saati İhalenin 46 2366 617,89 Tam Doğluşah Köyü Kara Teke I24-d-25-a-4 148 3 814,06 Tam Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak 3.300,00 660,00 43010112261 Sulu Köy Sulu Köy Arılık I23-c-07-b-4 108 573 30.778,02 Tam 246.500,00 49.300,00 43010112228 Molla Ömer Çamı I23-c-07-b-2-d 108 542 21.319,39 Tam Tam Tam Tam Tam 171.000,00 34.200,00 43010105770 Demirciören Köyü Demirciören Köyü Demirciören Köyü Demirciören Köyü Yukarı Köy J23B08A2A 115 778 3.445,43 90.000,00 18.000,00 43010105729 Derinöz Derinöz J23B03C4A 142 7 7.028,86 162.000,00 32.400,00 43010105730 J23B03C4D 142 10 819,83 19.000,00 3.800,00 12 13 14 15 43010105800 Kurtalanı J23B03D4B 115 385 5.436,18 İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız İmarsız 158.000,00 31.600,00 43010100414 LalaHüseyinPaşa Mahallesi Karapınar 21L-IV 2058 16 605,00 148/605 Arsa Arsa Bitişik nizam 3 kat yapı adasında ve riskli 119,000,00 23.800,00 43010118540 Parmakören Mahallesi Parmakören Mahallesi Kışlayanı J23-b-04-b-3-d 4030 7 500,00 6307/25000 Ayrık nizam 4 kat yapı alanındadır. Ayrık nizam 4 kat yapı alanındadır. 16.000,00 3.200,00 43010116290 Ellidönüm 23.L.2 3177 3 378,00 167/378 Arsa 42.000,00 8.400,00 43010107773 Akoluk Köyü Koca Yatak J24B16D 101 1522 5.810,59 Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam 35.000,00 7.000,00 16 17 18 19 20 43010112607 Eskiyüreğil Köyü Taşakar I23-c-08-c-4 147 122 2.319,83 Tarla 14.000,00 2.800,00 43010116240 Kirazlıyayla Köyü 06D206D3 111 9 8.323,77 35.400,00 7.080,00 43010107631 Sakaçiftliği Köyü Alıçlık J24-a-14-d-2-d 101 443 4.117,11 39.200,00 7.840,00 43010106169 Turgutlar Köyü Turgutlar Köyü Turgutlar Köyü Turgutlar Köyü Turgutlar Köyü Gövez Deresi İ24d21b4 129 207 3.133,94 22.000,00 4.400,00 43010106064 Ambar kuzu İ24d21c1 129 267 32.393,54 227.000,00 45.400,00 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 16.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 14:00 14:10 14:20 21 22 23 24 25 43010106067 Kınık deresi İ23c25c3 130 1 6.273,76 157.000,00 31.400,00 43010106268 Seki İ23c25d3 104 865 31.841,28 796.500,00 159.300,00 43010114507 Konak Pınarı i23C25B3 115 1085 2.250,65 15.800,00 3.160,00 43010109320 Karaöz Köyü Karaöz Köyü Karaöz Köyü Karaöz Köyü Kayıklık Kayıklık I23-C-24-C-2 I23-C-24-C-2 104 104 70 5.630,73 67.600,00 13.520,00 43010109323 50 18.135,45 218.000,00 43.600,00 26 27 28 29 30 43010109308 Düz I23-C-24-C-3 105 24 9.774,89 147.000,00 29.400,00 43010109325 Köyiçi I23--C-24-C-1-B 101 285 1.154,16 21.000,00 4.200,00 43010113256 Fındık Köyü Tekkenin altı I24-d-20-d-1 123 73 2.412,81 31.000,00 6.200,00 43010101522 Köprüören Köyü Köprüören Köyü 21.dD 21.dD 4659 601,00 Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla 23.000,00 4.600,00 43010101524 Karaağaçyolu 4654 312,00 12.000,00 2.400,00 31 32 33 34 35 43010113242 Tepeköy Köyü Karaörü altı J24C03D 126 74 3.588,57 54.000,00 10.800,00 43010108426 Belkavak Köyü Örenler j24-a-20-d-3 101 241 2.056,02 12.500,00 2.500,00 43010101787 Kükürt Köyü Köyaltı I23-C-17-D-1 157 112 4.934,34 20.000,00 4.000,00 43010115565 Kuyusinir Köyü Ardıç içi J23-b-14-c-4 116 14 6.838,24 Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak 41.100,00 8.220,00 43010108488 Çöğürler Köyü Kıran J24-a-24-c-1-b 101 298 360,75 3.000,00 600,00 36 43010108542 Çöğürler Köyü Tavşan Tepesi J24-a-24-b-3 103 22 2.184,11 11.000,00 2.200,00 37 38 39 40 43010108793 Çöğürler Köyü Köyiçi J24-a-24-c-1-b 143 1 4.772,77 38.200,00 7.640,00 43010108482 Çöğürler Köyü Kireçlik J24-a-24-b-3 101 239 2.756,01 13.800,00 2.760,00 43010107457 Körs Köyü Körs Köyü Körs Köyü Körs Köyü Körs Köyü Körs Köyü Körs Köyü Körs Köyü Körs Köyü Körs Köyü Körs Köyü Köyiçi Köyiçi Köyiçi Köyiçi Köyiçi Köyiçi Köyiçi Köyiçi Köyiçi Köyiçi J24-c-06-c-1-d J24-c-06-c-1-d J24-c-06-c-1-d 145 25 498,53 5.000,00 1.000,00 43010107467 165 4 2.051,50 21.000,00 4.200,00 41 42 43 44 45 43010107456 145 26 388,87 4.000,00 800,00 43010114636 06.C.I.D 145 27 284,03 Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa 3.000,00 600,00 43010116343 06cıd 164 4 1.068,52 13.000,00 2.600,00 43010114341 J24C06C1D J24C06C1D J24C06C1D 145 7 267,80 3.000,00 600,00 43010107461 158 2 96,19 Ortaokul Arsası 1.250,00 250,00 46 43010114342 145 8 193,21 2.000,00 400,00 47 48 49 50 51 52 53 54 43010107475 J24C06D2C 107 2 677,51 7.000,00 1.400,00 43010107458 J24C06C1D 145 24 430,22 Tarla 4.500,00 900,00 43010107458 06 d 2 c 108 95 325,00 4.000,00 800,00 Kızılcaören Köyü Kavak Önü 06-a-1-a 115 126 618,23 17.500,00 3.500,00 Kızılcaören Köyü 43010101303 43010118773 10-b-2-c 115 137 324,47 Yol 28.000,00 5.600,00 1.790.000,00 358.000,00 Ayrık nizam 3 kat yapı adasındadır. Ayrık nizam 3 kat yapı adasındadır. J23-B-04-A-4 115 1 4.473,00 J23-B-04-A-4 Kirazpınar Mahallesi Kirazpınar Mahallesi 43010114393 43010114387 109 2 5.599,00 2.240.000,00 448.000,00 43010113928 Siner Mahallesi 16.P.IV 299 2 4.672,00 3//2336 3.600,00 720,00 İ 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN Sıra No Taşınmaz No Mahalle/köy Mevki/Cd/ Sk Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hisesi Cinsi Kiralanacak Alan Kiralama Amacı Tahmini Bedel Geçici Teminat Tarihi Saati İhalenin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 43010100890 Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Köprücek Köprücek Köprücek Köprücek Köprücek Köprücek Köprücek Köprücek 96 96 96 96 754 754 754 754 10 11 12 16 5.280,00 5.280,00 Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla 5.280,00 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 3 (üç) yıl süreyle Tarımsal Kullanım Amacıyla 6.000,00 1.200,00 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 17.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 43010100891 1.445,00 1.445,00 1.445,00 1.650,00 330,00 43010100892 6.510,00 6.510,00 6.510,00 7.350,00 1.470,00 43010100893 7.224,00 7.224,00 7.224,00 8.150,00 1.630,00 1.370,00 6.850,00 754 17 6.065,00 6.065,00 6.065,00 754 754 754 96 96 96 96 43010100894 43010100895 25 8.315,00 8.315,00 8.315,00 9.400,00 1.880,00 43010100896 26 1.445,00 1.445,00 1.445,00 1.650,00 330,00 43010100897 27 1.771,00 1.771,00 Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla 1.771,00 2.000,00 400,00 43010110622 Ba y r amş a h Köyü Söğüt Yolu Altı J24-a-04- a-3-c 108 71 2.341,66 Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak 2.341,66 400,00 80,00 43010109316 K a r a ö z Köyü Taşpınar I23-C-24- C-1 104 303 80.468,15 80.468,15 24.750,00 4.950,00 43010120680 Okçu Mahallesi J23B09 A1C 3689 25 1.276,59 192,50 3 (üç) yıl süreyle Kahvahane Olarak Kullanım Amacıyla 5.100,00 1.020,00 43010113241 Fındık Köyü Kıranardı I 2 4 - d - 20-d-1 120 137 6.683,08 6.683,08 1.305,00 261,00 43010107586 Elmalı Köyü Elmalı Köyü Örenler J 2 4 - c - 11-a-2 108 91 5.234,31 5.234,31 475,00 95,00 43010107594 Sulucaözler J24-c-11- a-2 101 502 17.070,78 17.070,78 1.550,00 310,00 43010103434 Göynükören Köyü Göynükören Köyü Göynükören Köyü Göynükören Köyü Selamsız Selamsız Selamsız Selamsız J23B15D3 J23B15D3 J23B15D3 J23B15D3 106 106 106 106 597 250,07 250,07 50,00 50,00 10,00 10,00 43010103435 604 225,87 225,87 43010103436 607 26,08 26,08 40,00 8,00 Ham 2.572,48 200,00 40,00 Toprak 43010103437 608 2.572,48 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 51/g MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İRTİFAK HAKKI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN Sıra no Taşınmaz No Mahalle /Köy Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hisesi Cinsi İrtifak Hakkı Alanı İrtifak Hakkı Amacı Mevki/Cd/ Sk Tahmini B e d e l i (İlk yıl) G e ç i c i Teminat Tarihi Saati İhalenin 1 43010110001 Seydi Köyü Kır I24-d-23- a-2-c 101 1093 472.897, 94 Tam Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak Ham Toprak 472.879,94 30 (otuz) yıl süreyle Organize Hayvancılık/Hay vancılık Yapmak Amacıyla 24.050,00 4.810,00 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 2 43010110117 Yeni Karacaören Köyü Akyazı I24-d-18- a-2 101 754 522,941, 93 Tam Tam Tam Tam 522.941, 93 30 (otuz) yıl süreyle Hayvancılık Yapmak Amacıyla 26.480,00 5.296,00 3 43010114496 Tu r g u t l a r Köyü Toma Kaya 115 1015 734,642 ,21 734.642, 21 30 (otuz) yıl süreyle Organize Hayvancılık/Hayvanc ılık Yapmak Amacıyla 93.040,00 18.608,00 4 43010109636 Gümüş Köyü Gedik Arkası J23a05B3 166 671 45.512, 77 Sıra No Ta şı n m a z No M a h a l l e /Köy Mevki/Cd/ Sk Pafta No Ada No P a r s e l No Yüzölçümü (m2) Hazine Hisesi Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli Geçici Teminat Tarihi Saati İhalenin 45.512,77 30 (otuz) yıl süreyle Organize Hayvancılık/Ha yvancılık Yapmak Amacıyla 2.882,00 576,40 5 43010110981 Işıkkara Köyü Kızlarçamı I24-d-12-c-4 120 20 548,357, 82 548.357,82 30 (otuz) yıl süreyle Organize Hayvancılık/Hayvanc ılık Yapmak 26.655,00 5.331,00 6 43010111030 Işıkkara Köyü Hamam Kırı I24-d-12- d-3 127 277 381,03 3,21 Tam Ham Toprak 381.03 3,21 30 (otuz) yıl süreyle Organize Hayvancılık/Hayvancılık Yapmak Amacıyla 18.510,0 0 3.702,00 18.01.2019 11:10 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 51/a MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK YİVSİZ TÜFEKLERİN Sıra No Dosya No Bulunduğu Yer Markası Cinsi Seri No Çapı (Cal) Fiili Durumu Tahmini Bedeli Geçici Teminat Tarihi Saati İhalenin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 42-1750-1 Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü 42-1756 42-1774 42-1775 42-1776 42-1778 42-1790-1 42-1802-2 42-1803 42-1804 42-1805 42-1806 42-1820 42-1821 42-1822-1 42-1833 42-1850 42-1851 42-1856 Lazer Super Gold Magnum Üzümlü Üzümlü Magnum Uzay Kardelen Emerald Üzümlü Uzay Samuray 505 Expres Federal King Üçler Express Hunter Huğ-San Huğlu Fusıl Robust Tropik Arms Kral İmrensan Karalar Tüfek San. Kral Magnum Yarı Otomatik Süper Poze Yarı Otomatik Yarı Otomatik Tek Kırma Süper Poze Yarı Otomatik Tek Kırma Yarı Otomatik Tek Kırma Süper Poze Tek Kırma Yarı Otomatik Çift Kırma Yarı Otomatik Super Poze Tek Kırma Çift Kırma Pompalı 49611 25855 14/0366 9804 40 37598 15255 16782 13/170 5238/57 3823 15/0963 99 3778 329 14/0473 13-B04 3081 150 15-00308 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış Kullanılmış 220,00 325,00 230,00 170,00 50,00 325,00 170,00 150,00 320,00 50,00 300,00 50,00 200,00 250,00 200,00 300,00 50,00 150,00 150,00 45,00 65,00 50,00 35,00 10,00 65,00 35,00 30,00 65,00 10,00 60,00 10,00 40,00 50,00 40,00 60,00 10,00 30,00 30,00 18.01.2019 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019 18.01.2019