KÜTAHYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT AKKENT FUTBOL SAHASI İÇİNDE 1 ADET YERİN BÜFE İÇİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Akkent Futbol Sahası İçinde 1 Adet Yerin Büfe İçin Kiraya Verilmesi İşi (Aylık 750,00 TL X 12=9.000,00 TL)
Şartname ve ekleri Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satın Alma Biriminde (Abdurrahman Karaa Bulvarı No:6 Merkez/KÜTAHYA) görülebilir ve edinilebilir.
İhale 03/04/2020 Cuma günü saat 10.30’da Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
İhale muhammen bedeli 9.000,00-TL’dir. İhaleye katılacak istekliler teklif edecekleri bedelin en az %3’ü oranında teminat bedelini ihale saatine kadar idarenin göstereceği vezneye yatırmış olacaktır.
İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;
a. Türkiye’de kanuni ikametgah göstermesi,
b. Şartname ve eklerini okuduğunu ve kabul ettiğini belirtmesi,
c. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
d. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekaletnameleri,
e. İhale ile ilgili geçici teminat ödendiğine dair makbuz veya Teminat Mektubu aslı,
f. Nüfus Cüzdan fotokopisi.
MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 25.03.2020