Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araçlarına Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/524801

1-İdarenin

a) Adı : T.C. KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ

b) Adresi :Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:111 43020 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA

c) Telefon ve faks numarası :274 2713482 - 274 2713480

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araçlarına Akaryakıt Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı :

5.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ile 14.000 Litre Motorin Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :1)Yüklenici, taahhüt konusu Kurşunsuz Benzin ve Motorini İdarenin belirlediği(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) araçlara, İdarenin istediği zamanlarda yüklenicinin akaryakıt istasyonundan partiler halinde teslim edecektir.

2)İhtiyaç duyulan akaryakıt Ölçü ve Ayar Müdürlüğü mührünü taşıyan sayaçlı pompalardan teslim edecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme konusu mal, yüklenicinin akaryakıt istasyonundan İdaremiz araçları tarafından teslim alınacaktır. İdaremize ait araçlara yüklenicinin akaryakıt istasyonunda teslim edilmesinden sonra akaryakıt teslim fişi ilgili aracın şoförüne imzalatılacak ve fatura ekinde idareye sunulacaktır.

d) İşe başlama tarihi :01.01.2020 tarihinden itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 01.11.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):T.C. Kütahya İl Özel İdaresi İhale Odası Yenidoğan Mah. Dumlupınar Bulv. No:111 KÜTAHYA

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

  1- İstekli, "Dağıtıcı" ise teklifi ile birlikte ihale tarihi itibariyle geçerli EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)'ndan alınmış "Dağıtıcı Lisansı"nı sunacaktır.

  2- İstekli "Bayi" ise teklifi ile birlikte ihale tarihi itibariyle geçerli EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)'ndan alınmış "Bayilik Lisansı (İstasyonlu)"nı sunacaktır.

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

  İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

  a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

  b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

  c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

  ç) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

 2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 3. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 4. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 5. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 6. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 7. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 11. Diğer hususlar:

  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.