I- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un ek 1 inci maddesi ile kurulmuş bulunan optisyengözlükçüler odamızın, aynı Kanun’un geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ilk genel kurulu; aşağıda belirtilen yerde ve günlerde, aşağıda gösterilen saat dilimleri arasında ve aşağıdaki gündem ile yapılacaktır: 1) a) Genel Kurulun Yapılacağı Yer : Yarhasanlar Mah. 2319 Sok. Maski İkiz Kuleler Besot Konferans Salonu Şehzadeler / MANİSA b) Seçimlerin Yapılacağı Yer : 1.Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Vakıf İş Hanı Kat:5 Daire : 514 Şehzadeler / MANİSA 2) Genel Kurulun Yapılacağı Tarih : 21/03/2020 (Cumartesi)- 22/03./2020 (Pazar) a) Genel Kurul Görüşmeleri İçin : 21/03/2020 (Cumartesi)-Saat: 13:oo-17:oo b) Organ ve Mümessil Seçimleri İçin: 22/03/2020 (Pazar)-Saat: 09:oo-17:oo 3) Gündem: a) Genel Kurul Görüşmeleri : i. Yoklama ii. Açılış ve saygı duruşu iii. Genel Kurul Başkanlık Divanı için seçim ve divan teşkili iv. Oda kurucu yönetim kurulu çalışma raporunun müzakeresi ve onaylanması vi. Yönetim kurulunun bilânçosunun tedkiki ve kabulü hâlinde ibra edilmesi vii. Oda denetleme kurulu raporunun müzakere edilip onaylanması viii. Odanın gelecek dönem bütçesinin görüşülüp onaylanması ix. Yönetim kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip genel kurulun ekseriyetince kabûl olunan konuların müzakere edilip karara bağlanması x. Oda organları için aday olanların tesbiti ve adayların kendilerini tanıtıp programlarını anlatmaları xi. Dilek ve temenniler b) Seçimler : i. Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi, ii. Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi, iii. Denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi, iv. Odayı Birlik Büyük Genel Kurulu’nda temsil edecek olan asıl ve yedek mümessillerin seçilmesi II- Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, genel kurul toplantısı 28/03/2020-- 29/03/2020 günlerinde 1.Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Vakıf İş Hanı Kat:5 No:514 Şehzadeler /MANİSA adresinde aynı saat dilimleri içinde ve aynı gündem ile çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır. Sayı : 2020/10 25/02/2020 Konu: Oda genel kurulu tebligatı -Sayfa: 2- III- 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre; 1) Oda organları üyeliklerine ve Birlik Genel Kurulu mümessilliğine seçilmenin genel şartlarından olarak; odaya kayıtlı bulunmak ön şartı yanında, (1) yıldan fazla ağır hapis veya (3) yıldan fazla hapis cezasına veya meslekî bir suçtan dolayı hürriyeti tahdit eden bir cezaya (hapis cezasına) veya meslek ve sanatın geçici olarak tatili cezasına mahkûm olmamak veyahut geçici olarak san’at icra etmekten yasaklanmamış bulunmak şartlarını haiz olmak gerekmektedir. 2) Seçilmenin özel şartlarından olarak; i. Oda disiplin kurulu üyeliğine seçilebilmek için, yurtiçinde en az (5) yıl, ii. Birlik Büyük Genel Kurulu mümessilliğine (ve dolayısı ile Birlik Büyük Genel Kurulu’nca, Birlik Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine) seçilebilmek için, en az (5) yıl, iii. Mümessilliğe seçilmiş olmak kaydı ile (Birlik Büyük Genel Kurulu’nca) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilebilmek için ise, en az 15 yıl, fiilen meslek icra etmiş olmak şartını haiz olmak gerekmektedir. 3) Belirtilen şartları haiz olmaksızın seçilecek olanların organlardaki üyelikleri ve Birlik Büyük Genel Kurulu mümessillikleri düşürülecektir. 4) Zikredilen Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 6643 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca; üyelerin, oda genel kurulu toplantısına katılmaları ve seçimlerde oy kullanmaları mecburîdir. Mazereti sebebiyle genel kurul toplantılarına katılmayacak ve seçimlerde oy kullanmayacak olanlar, mazeretlerini bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabûl edilmeyenler hakkında, aynı Kanun’un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen malî müeyyide (1.222.TL para cezası) uygulanacaktır. 5) Genel kurulun yukarıdaki şekilde yapılacağı ayrıca gazete ilân edilmiştir. Bilginizi ve genel kurul toplantılarına ve seçimlere katılmanızı önemle rica ederiz. Oda Yönetim Kurulu adına Damla ÖZLEN Öner AKBİLEK Oda Genel Sekreteri Oda Başkanı