CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ E- TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Sebze ve Meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir ihaleye dışkın ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası : 2020/333082
İdarenin
a) Adresi :VEFA MAHALLESİ ESKİŞEHİR YOLU CAD. KÜTAHYA 16/1 KÜTAHYA
MERKEZ/KÜTAHYA
b) Telefon ve faks numarası : 2742250842 - 2742250977
c) Elektronik Posta Adresi : kutahyaclk@gmall.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik gov.tr/EKAP/ ınternet adresi (varsa)
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 Kalem Muhtelif Cins ve Miktarlarda Yaş sebze Meyve Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kurum Soğuk Hava Depoları
c) Teslim tarihi : İhalenin onayı ve sözleşmenin akdi ile mal alımına başlanır. 31.12.2020 tarihinde sona erer
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Vefa Mah. Eskişehir Yolu Cad. No: 16/1 KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 21.07.2020 - 10:30
İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
4 1.2.1, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kuruculan İle tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde t>u bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sitil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4 .1.3. Şekli ve İçeriği Idan Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği Idan Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe IHşkin kriter belirtilmemiştir
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
İhaleye sadece yeni istekliler katılabilecektir
İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir
7.2. İhaleye tekitf verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak ındirmelen zorunludur.
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Vefa Mah. Eskişehir Yolu Cad. No:16/1 KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
İstekliler tekliflerini mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bu ihalede elektronik eksilme yapılacaktır.
I4.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.
MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 07.07.2020