Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Söz konusu tayınmaz Kütahya ili Aslanapa ilçesi Adaköyü 2233 parsel tarlaniteliğinde olup1.850,00m² yüz ölçümlü borçlu adına tam oranında hisselidir.TaşınmazınAdresi: Adaköyköyü köy yerleşik alanında olup dış kapı numarasıyerinde olmadığından tespit edilememiştir. Söz konusu taşınmaz imar planında köy yerleşik alanında olupplansız alanlar yönetmeliğine tabidir. Taşınmaz üzerinde tek katlı ahır ve tek katlı samanlık mevcuttur. Taşınmazdaki toplam binaların yaklaşık alanı 660,00m²'dir. Söz konusu taşınmaz Kütahya şehir merkezine yaklaşık 42 km mesafededir. Kıymet takdirine konu gayrimenkul genel itibari ile eski köy evlerindenoluşan bir bölgede yeralmaktadır. Bölge ağırlıklı olarak alt-orta düzey gelir grubuna hitap etmektedir. Bölgede ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmaz 2B yapı grubunda olup yaklaşık 30 seneliktir.

Kıymeti : 50.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

  1. Satış Günü : 20/08/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
  2. Satış Günü : 17/09/2019 günü 12:00 - 12:05 arası

Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Grup Toplantı Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7221 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/07/2019

Rabia YÜKSEL

İcra Müdür Yardımcısı-132580

MEDYA KÜTAHYAGAZETESİ 20.07.2019